Sv. Jan Křtitel

22.červen 2018

Sv. Jan Křtitel je patronem Burgundska, Provence, Malty a Florencie. Světec je rovněž patronem karmelitánů a maltézských rytířů, sedláků, vinařů, tesařů, zedníků, a hudebníků. Dále je patronem křtu, řeholního života a špitálníků.

Sv. Jan Křtitel je ochráncem vinné révy, domácích zvířat a ovcí. Je pomocníkem proti závratím, bolestem hlavy, dětským nemocem a strachu. Světec je taky záštitou proti krupobití. Sv. Jan Křtitel svátek 24. června.

Sv. Jan Křtitel patří mezi velmi oblíbené světce, vždyť pokřtil Pána našeho Ježíše Krista. Je považován za posledního proroka před příchodem Ježíše Krista a prvního světce a mučedníkaNovém Zákoně. Světec již jako mladík odešel do Judejské pouště, kde vedl asketický život. Živil se jen kobylkami upraženými na kameni a medem divokých včel. Byl oděn do šatuvelbloudí srsti ovázaným koženým pásem.

Světec připravoval lid na příchod Mesiáše a četné posluchače svých kázání křtilřece Jordán. Janovo působení vyvrcholilo, kdyžřece Jordán přišel Ježíš Kristus a požádal, aby ho pokřtil. Světec pokřtil Ježíše Krista a přitom nad ním spatřil Ducha Svatéhopodobě holubice na znamení, že Ježíš Kristus je Božím Synem. Po Ježíšově křtu se z nebe ozval hlas, který takto promluvil:

„Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení.“

                                                       Matouš 3:17

Sv. Jan Křtitel káral vládce Galileje Heroda Antipa za to, že žijeHerodiatou, manželkou svého bratra. Světec byl uvržen do vězení a Herodiata usilovala o jeho život. Král Jana nejdříve chránil, neboť si jej vážil a obával se nevole lidu. Jednou při královské hostině dcera Heroidaty Salome natolik okouzlila tancem krále Heroda, že slíbil splnit jakékoliv přání. Salome, která byla navedena svou matkou, požádala o hlavu sv. Jana Křtitele. Panovník se sice zdráhal, ale nakonec svůj slib vyplnil a sv. Jan Křtitel byl sťat.

Svátek sv. Jana Křtitele připadá na dobu letního slunovratu, dobu kdy jsou nejdelší dny a nejkratší noci. Na tento svátek se na venkově konal lidový zvyk pálení svatojánských ohňů a chlapci přeskakovali plameny. Zvláštní síla se taky připisovala léčivým rostlinám, které byly natrhánypředvečer svátku a byly nazývány svatojánským kořením. Tyto byliny byly používány při lidovém léčení. Sv. Janu Křtiteli je zasvěceno taky mnoho kostelů naší zemi.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist