Sv. Cyril a sv. Metoděj

5.červenec 2019

Sv. Cyril a sv. Metoděj jsou patroni Evropy, patroni České země a všech Slovanských národů. Světci jsou záštitou proti bouři. Sv. Cyril a sv. Metoděj mají svátek 5. července. Věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj byli bratři původemřeckého města Soluně.

Sv. Cyril se narodil roku 827, sv. Metoděj byl starší a narodil se okolo roku 822. Bratři vyrůstalibohaté rodině a oběma bratrů se dostalo výtečného vzdělání. Velkomoravský kníže Rostislav požádal byzantského císaře Michala III. o vyslání křesťanské misie. Věrozvěstové sv. Cyril a sv. Metoděj přicházejí do Velkomoravské říšeroce 863 s ostatky sv. Klimenta.

Soluňští bratři staré Slovany křtili a seznamovali je s křesťanským učením. Sv. Cyril vytvořil první slovanské písmo tak zvanou hlaholici a přeložil do staroslověnštiny část bible. Sv. Metoděj mu s překladem pomáhal a společně pak do staroslověnštiny přeložili i bohoslužebné texty. Vytvořením písma hlaholice bylo umožněno, aby se slovanské národy žijící v 9. století ve střední Evropě staly národy gramotnými. V této době byla na území Velkomoravské říše postavena řada kamenných kostelů, jejichž základy se dodnes zachovaly, například ve Starém Městě u Uherského Hradiště a v Mikulčicích.

Po založení moravské misie se oba soluňští bratři odebrali do Říma, kde všakroce 869 sv. Cyril zemřel a tak jeho ostatky byly uloženyřímském kostele sv. Klimenta. Císaři Karlu IV. se podařilo získat drobné ostatky tohoto světce, které byly uloženyrajhradském klášteře a v chrámu sv. Víta, sv. Václava a sv. Vojtěcha na Pražském hradě.

Papež Hadrián II. vydává zvláštní bulu Gloria excelsic Deo – Sláva Bohu na výsostech, kterou byla staroslověnština povolena jako plnoprávná bohoslužebná řeč, vedle hebrejštiny, latiny a řečtiny. V roce 869 byl sv. Metoděj vysvěcen na prvního arcibiskupa tak zvané panonsko – moravské arcidiecéze, území zahrnující východní Rakousko, západní Maďarsko a Moravu.

Sv. Metoděj pokračoval ve své misijní činnosti a dokončil bratrovo literární dílo, staroslověnský překlad bible. V roce 874 arcibiskup sv. Metoděj pokřtil prvního historicky doloženého přemyslovského knížete Bořivoje a jeho ženu sv. Ludmilu. Ve Velkomoravské říši za vlády knížete Svatopluka docházelo evidentně k velkým třenicím mezi kněžími římskokatolické a řeckokatolické církve. Kníže Svatopluk se přiklonil k menšině latinských duchovních, neboť se zřejmě chtěl přizpůsobit stylu života franckých velmožů a v aristokratických kruzích byla hojně užívaná právě latina.

V roce 885 sv. Metoděj zemřel a jeho hrob na Velehradě nebyl doposud nalezen. Ve Velkomoravské říši dochází k zániku slovanské církve. Někteří kněží byli uvězněni a zbývajících okolo 200 staroslověnských kněží a mnichů bylo v okovech vyvedeno ze země. Slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a sv. Metoděje uctívají nejenom Češi, Chorvati, Srbové, Rusi a Poláci, ale zejména taky Bulhaři, mezi něž se nakonec členové Cyrilometodějské misie uchýlili a nalezli u nich ochranu. Velkomoravskou říši pak v roce 904 rozvrátily maďarské kmeny.

 

Sv. Cyril a sv. Metoděj byli oficiálně svatořečeni v roce 1880. Na Velehradě stojí barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a sv. Metoděje. Chrám je nejznámějším poutním místem s cyrilometodějskou a velkomoravskou tradicí. Na svátek věrozvěstů sv. Cyrila a sv. Metoděje 5. července se na Velehradě konají tradičně Dny lidí dobré vůle. Je to největší pouť v naši zemi, které se každoročně účastní tisíce zbožných poutníků nejenom od nás, ale taky ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska.

Autor: Šťastní senioři.cz

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist