ČESKÉ DĚJINY – PRAVĚK AŽ STŘEDOVĚK – I. díl

18.únor 2016

foto redakce Šťastní senioři.cz

1)      Ve světově proslulém paloelitickém nalezištiobdobí před 25000 – 30000 lety bylo nalezeno několik tisíc kamenných nástrojů a přes dva tisíce plastik a jejich zlomků a mezi nimi i proslulá „Věstonická Venuše“, která je pozoruhodná tím, že ji pravěký umělec uhnětl ze zvláštní modelářské hmoty, a sice ze směsi mamutoviny, hlíny a tuku. Věstonická Venušežena, matka je tedy jednímprvních dokladů pravěké keramiky. Toto paleolitické naleziště se nachází v:

a)      Dolních Věstonicích

b)      Předmostí u Přerova

c)      Mohelnici

 

2)      Ve světoznámém tábořišti „lovců mamutů“ z období před 25000 – 30000 lety bylo objeveno mimo jiné velké množství mamutích kostí. Pro vaši představu z naleziště bylo odvezeno na čtyři sta fůr těchto kostí. Můžeme se tedy zamyslet nad tím, jak dobrými lovci museli být muži, kteří lovili mamuty, jejichž stáda každoročně táhla Moravskou branou na jih a zase zpátky na sever. Má se totiž za to, že kosti musely patřit nejméně sedmi stům, ale taky možná tisícovce mamutů. Toto tábořiště lovců mamutů se nachází:

a)      Dolních Věstonicích

b)      Předmostí u Přerova

c)      Mohelnici

 

3)      Naše vlast dostala jméno Boiohaemum – Bohemia po jednou kmeni. Byli to:

a)      Keltští Bójové

b)      Přemyslovci

c)      Slavníkovci

 

4)      Keltové obývali naší zem přibližně od 4. století př. n. l. do počátku našeho letopočtu. Jejich kultura byla velmi vyspělá, vždyť užívali vlastních zlatých a stříbrných mincí. Jejich zlaté mince z přelomu našeho letopočtu bývají lidové nazývány:

a)      Floreny

b)      Duhovky

c)      Kremnické dukáty

 

5)      V roce 623 přichází k západním Slovanům francký kupec Sámo a zakládá zde kmenový svaz zvaný „Sámova říše“ jako obranu proti Avarům. V bitvě u Wogastisburgu, poloha tohoto slovanského hradiska není dodnes známá, západní Slované pod Sámovým vedením porazili vojska franckého krále Dagoberta. K této bitvě došlo v roce:

a)      627

b)      631

c)      673

 

6)      V roce 833 Moravský kníže Mojmír sesadil a vyhnal vládce sousedního Nitranského knížectví. Spojením Moravského a Nitranského knížectví vznikla Velkomoravská říše. Sesazený nitranský kníže se jmenoval:

a)      Svatopluk

b)      Rostislav

c)      Pribina

 

7)      Do Velkomoravské říše přichází věrozvěstové solunští bratři sv. Cyril (826 – 867) a sv. Metoděj (815 – 885). Sv. Cyril vytvořil první slovanské písmo, takzvanou hlaholici a slovanskou liturgii a přeložil do staroslovenštiny i část bible. Sv. Metoděj dokončil bratrovo literární dílo staroslověnský překlad bible a stal se i prvním arcibiskupem takzvané panansko – moravské arcidiecéze. Do Velkomoravské říše sv. Cyril a Metoděj přišli v roce:

a)      849

b)      857

c)      863

 

8)      Velkomoravskou říši rozvrátili okolo roku 904:

a)      Maďaři

b)      Bulhaři

c)      Poláci

 

9)      Prvním historicky známým přemyslovským knížetem, který vládl v druhé polovině 9. století, nechal se pokřtít podle Moravského ritu a přenesl mocenské centrum Přemyslovců z Levého Hradce do Prahy, byl:

a)      Vratislav

b)      Zpytihněv

c)      Bořivoj

 

10)  Přemyslovský kníže Václav byl nejdůležitější postavou raných českých dějin. Byl zavražděn svým bratrem Boleslavem dne 28.9.929, některé prameny uvádějí datum 28.9.935 a to zejména z politických důvodů, neboť Boleslav odmítal Václavovu přátelskou a smířliveckou orientaci na sousední Sasko. Kníže Václav byl později kanonizován jako sv. Václav. Ze sv. Václava považovaného za mučedníka se stal patron Čechů a Českého státu. Sv. Václav byl zavražděn v:

a)      Praze

b)      Levém Hradci

c)      Staré Boleslavi

 

11)  Přemyslovský kníže Boleslav I., který se zmocnil vlády bratrovraždou vládl asi v letech 929 – 967. Za jeho dlouhé vlády české knížectví územně vzrostlo a mocensky zesílilo. Boleslav I. se zúčastnil po boku Oty I. nejvýznamnější evropské bitvy 10. století, ve kterém byly poraženy Maďarské kmeny na řece Lechu. K bitvě na řece Lechu došlo v roce:

 

a)      947

b)      953

c)      955 

 

12)  Kníže Boleslav II. vládl asi v letech 967 – 999, byl jedním z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších přemyslovských panovníků 10. století. Za jeho vlády někdy v letech 973 – 975 bylo v naší zemi zřízeno biskupství a přemyslovské knížectví tak dostalo samostatnou církevně správní instituci. Nešlo však z daleka o samostatnost úplnou, neboť toto biskupství zůstalo podřízeno mohučskému arcibiskupství. První české biskupství bylo zřízeno v:

a)      Litoměřicích

b)      Olomouci

c)      Praze

 

13)  Za vlády Boleslava II. došlo až velmi krutými prostředky, a to vyvražděnímm Slavníkovců na jejich hradě Libici nad Cidlinou k sjednocení území Čech v jediný politický útvar. K vyvraždění Slavníkovců došlo v roce:

a)      823

b)      995

c)      1047

 

14)  V roce 1039 přemyslovský kníže Břetislav I. podnikl vojenskou výpravu do Polska, kde kromě bohaté kořisti získal v městě Hvězdně také ostatky sv. Vojtěcha. Právě zde nad Vojtěchovým hrobem formuloval nejstarší soubor našich zákonů, které byly namířeny proti zbytkům pohanství a posilovaly moc církve. Nejstarší soubor našich zákonů se nazývá:

a)      Dekret Kutnohorský

b)       Ius regale montanorum

c)      Břetislavova dekreta

 

15)  Přemyslovský kníže Vratislav II. jako odměnu za služby římsko-německému císaři Jindřichu IV. získal jako první český kníže královský titul, v královské hodnosti VratislavI. Zlatá koruna jej učinila v hierarchii říšských hodností nejvýznamnější autoritou mezi ostatními panovníky, hned po římsko-německému císaři. Poněvadž jeho královské hodnosti byl přiznán mezinárodní charakter, Vratislavova prestiž tím neobyčejně vzrostla i když královskou korunu získal jen pro svou osobu a nikoliv dědičně. Vratislav II. se stal prvním českým králem v roce:

a)      1079

b)      1083

c)      1085

 

Autor: redakce Šťastní senioři.cz

 

Správné odpovědi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

a

b

a

b

b

c

c

a

c

c

c

c

b

c

c

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist