Senioři a mladí se mohou obohacovat navzájem

2.březen 2012

 

Jaká je životní úroveň českých seniorů v porovnání s jinými evropskými státy?

 

Můžeme se pochlubit, že míra chudoby starších osob je v České republice na jedné z nejnižších úrovní ze všech zemí Evropské unie. S ostatními členskými státy jsme se zavázali plnit priority Strategie Evropa 2020, a tedy sociální chudobu nadále snižovat. I přes současnou situaci české ekonomiky a stav eurozóny budeme usilovat o to, aby se osoby ve starobním důchodu neocitaly pod hranicí životního minima. Jistě se neobejdeme beze změnrozpočtových výdajích státu i v nastavení fiskální politiky České republiky.

 

Které problémy populace seniorů jsou podle vás nejpalčivější?

 

V rámci České republiky je to určitě téma zaměstnávání a zaměstnanosti lidí v předdůchodovém a důchodovém věku a dále samozřejmě životní komfort, který přímo souvisí se specifickými zdravotními a sociálními potřebami těchto osob. V průběhu roku 2012 si budou členské státy vyměňovat zkušenosti s aktivitami a programy souvisejícítouto problematikou. MPSV poté připraví nový národní plán přípravy na stárnutí na roky 2013 až 2017, jež na začátku roku 2013 představíme vládě. Poté budeme změny prosazovat v legislativní i nelegislativní podobě.

 

Zajímavá je  zejménaona podpora zaměstnanosti starších lidí. Situace na trhu práce ale není snadná ani pro dnešní padesátníky.

 

MPSV si dlouhodobě uvědomuje, že skupina nad 50 let je ekonomicky a sociálně ohrožena, proto plánujeme pilotní projekty v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zejména budeme zjišťovat, které formy zaměstnávání a jaké pracovní pozice jsou pro tuto věkovou kategorii nejvhodnější a které osloví i zaměstnavatele. Pro všechny složky trhu práce musí být inovativní složky výhodné a pokud možno dlouhodobě udržitelné.

 

Neplánujete se tedy uchýlit k radikálnější motivaci podniků třeba ve formě daňových úlev?

 

Možnost daňových úlev je záležitost přesahující pravomoci MPSV. Můžeme o tom v rámci EY 2012 diskutovat, nicméně v současném období existující hospodářské recese a zpomalování hospodářského výkonu ČR si nemyslím, že je něco podobného realizovatelné. Je to otázka celospolečenského a politického konsenzu.

 

Jak chcete v rámci Evropského roku 2012 zlepšit vnímání seniorů mladšími generacemi?

 

Již jsme oslovili významné osobnosti české společnosti, jež nám potvrdily svou roli ambasadorů. Je to například herečka Květa Fialová, paní doktorka Helena Haškovcová, prof. Ivo Možný, a další. Tito ambasadoři (patroni) přiblíží mladým svůj profesní či životní příběh. Následně se zapojíme do veřejných diskuzí, jak se česká společnost na seniory dívá, zda je v zajetí stereotypů a jaké jsou vůbec možnosti změn vnímání střední a mladé generace vůči starší. Přiblížíme se k občanům na národní i regionální úrovni a budeme se jich ptát, co pro vlastně mezigenerační dialog znamená a jak si mohou pomáhat. Mým heslem je, že generace si musí mít navzájem co nabídnout, nikoli stát proti sobě a hledět na sebe nepřátelsky.  

 

Senioři jsou také častým cílem například vychytralých alternativních dodavatelů energií či pojišťoven, kteří využívají neznalost a důvěřivost starých lidí. Hodláte s tím nějak bojovat?

 

Klíčová je zde hlavně preventivní činnost, je potřeba starší osoby vzdělávat v oblasti finanční gramotnosti, k čemuž vyzveme i ostatní partnery v rámci státní správy, například ministerstvo školství nebo ministerstvo spravedlnosti. Už nyní spolupracujeme s časopisem dTest, který provozuje i poradnu pro seniory. Rádi bychom v průběhu roku 2012 všechny poznatky a zkušenosti shromáždili na stránkách MPSV, a vytvořili tak celistvý dokument, díky němuž si senioři poradítakových rizikových situacích.

 

V tom případě budete zřejmě pracovat na tom, abyste seniorům a osobám starším vůbec zajistili přístup na internet.

 

Spolupracovat budeme například s občanským sdružením Život 90, které bude na přelomu května a června pořádat již 11. celosvětovou konferenci o stárnutí, jež se bude mimo jiné zabývat i zpřístupněním výuky informačních technologií. Kurzy práce na počítači či výuku cizích jazyků nabízí i Akademie seniorů, což je další z námi podporovaných projektů. Formou virtuálního přenosu bychom rádi tyto semináře rozšířili i do menších měst a obcí.

 

Jaké další aktivity seniorů chcete podpořit?

 

Za všechny aktuálně probíhající projekty mohu jmenovat společnost Elpida, která propojuje současnou populární hudbu s doprovodem seniorského ženského pěveckého sboru. Toto těleso je skvělým příkladem mezigeneračního dialogu v praxi. Jejich projekt je jedinečný i v tom, že míří přímo na mladé, již se odehrála celá šňůra úspěšných klubových koncertů.

 

Zmínil jste spolupráci členských států v rámci EY 2012 v rovině výměny zkušeností. Plánujete jít dál třeba formou grantů, v rámci nichž by mohli senioři snáze vycestovat do zemí Evropské unie?

 

Podobné aktivity již existují, například projekt Grundtvig, který se zaměřuje na vysílání dobrovolníků v seniorském věku na výměnné pobyty. V rámci aktuálně otevřeného programu Lidské zdroje a zaměstnanost by se mohly podobné nápady rovněž uplatnit, zatím byla otevřena výzvač. 86OP LZZ, která je zaměřena na projekty pro osoby 50+.

 

(viz odkaz konkrétní podpory MPSVrámci PO LZZ při EY 2012 Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarity - http://www.esfcr.cz/projekty/50 )

 

Na závěr si dovolím odlehčující otázku, jak si Vy sám představujete své vlastní aktivní stárnutí a stáří?

 

To bude samozřejmě záležet na mém fyzickém a duševním zdraví. Rád bych aktivní stáří využil k cestování, ale také předával zkušenosti svým dětem a byl jim co nejvíc nablízku, kdyby potřebovaly pomoci. A naopak, aby i ony mohly být oporou pro mě.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist