Moderním stavbám, historickým zahradám i vzdělávání o památkách se věnují nová metodická centra NPÚ

13.únor 2015

Jak postupovat při obnově staveb z 20. století, jak pečovat o historické zahrady a také jak o památkách a dějinách učit děti i dospělétomu se budou od letoška věnovat tři nová metodická centra Národního památkového ústavu; moderní architekturyBrně, zahradní kulturyKroměříži a metodické centrum pro vzděláváníTelči.

 

Za ne zcela vžitým názvem „metodické centrum“ se skrývá místo, které nabízí zázemí pro koncentrovaný výzkum určitého tématu a zároveň umožňuje poznatky, kterévýzkumu vyplynou, prezentovat a předávat dalším odborníkům a veřejnosti formou výstav, přednášek či workshopů. V případě metodických center Národního památkového ústavu je navíc jejich úkolem podpořit a metodicky vést odbornou činnost expertů na jednotlivých územních pracovištích NPÚ a ve spolupráci s nimi sjednotit terminologii, přístupy i postupy výzkumu a hledat cesty, jak získané poznatky uvádět do praxe.

„Výsledky činnosti metodických center umožní pracovníkům NPÚ získat větší odbornosttěchto důležitých, ale dosud méně akcentovaných tematických oblastech a najít řešení specifických otázek, které přinášejí. Výsledkem bude kvalifikovanější rozhodování odborných pracovníků, z něhož bude mít prospěch nejen celá odborná památková péče, ale také vlastníci památek a všichni zájemci o kulturní dědictví,“ uvedla generální ředitelka NPÚ Naďa Goryczková, která vznik center iniciovala.

 

Metodické centrum moderní architektury, které sídlí ve vile Stiassni v brněnských Pisárkách, se zaměřuje na moderní stavby, konkrétně památky meziválečné moderní architektury. Kromě pořádání konferencí, seminářů, výstav a komentovaných prohlídek má za úkol poskytovat odborné poradenství a pomáhat hledat individuální řešení pro obnovu staveb z autentických materiálů, které se dnes už často nevyrábějí a jejich restaurování či nahrazení odpovídajícími prvky je problematické. Vedle toho se bude centrum věnovat stanovení jednotného přístupu k evidenci a dokumentaci památek moderní architektury, zpracovávat jednotný terminologický slovník pro katalog památek a připravovat metodiky. Součástí metodického centra je také veřejná knihovna.

V nejbližších dnech bude v metodickém centru otevřena výstava Ireny Armutidisové Schodiště ve stavbách Ernsta Wiesnera, v dubnu se v něm bude například konat workshop o způsobech památkové ochrany s vysokou školou Hochschule Luzern – Technik & Architektur a na druhou polovinu roku je plánována výstava o meziválečné architektuře v Kaunasu. Více informací bude zveřejněno na stránce www.npu.cz/COPA/nebo na facebookovém profilu vilyStiassni.

Metodické centrum zahradní kultury v Kroměříži, jeden z výsledků projektu Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži, sídlí v Květné zahradě a věnuje se zahradnímu umění a jeho pětisetleté historii na našem území. Úkolem centra je podílet se na výzkumech zahrad z hlediska historického, architektonického a uměleckého, definovat hodnoty zahradního umění a předávat poznatky veřejnosti edukačními a osvětovými programy i publikačními a prezentačními výstupy, včetně odborných metodik. Součástí práce centra jsou také konzultace a poskytování odborné pomoci při obnovách či rekonstrukcích tohoto specifického druhu architektonického dědictví majitelům a správcům zahrad i odborníkům z NPÚ a dalších institucí. Centrum navíc monitoruje stav zámku a zahrady v Kroměříži, památek zapsaných na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Na únorové dny připravilo metodické centrum ve velkém skleníku Květné zahrady expozici Rajská zahrada, která návštěvníky přenese do exotických krajů. Ve čtvrtek 26. února bude na programu vernisáž výstavy Kamélie v novém, která v Palmovém skleníku představí půvabnou královnu plesových květů. Potrvá do 29. března a její součástí budou komentované prohlídky. Více informací naleznete na www.nczk.cz.

V kraji Vysočina pracuje od počátku roku metodické centrum pro vzdělávání v Telči. Jeho úkolem je zkoumat, jak nejlépe představit, seznámit a nadchnout pro památky a kulturní dědictví děti, dospělé i lidi se specifickými potřebami, a v návaznosti na to připravit návod, jak koncipovat programy pro poznávání kulturního dědictví obecně. Aktivně spolupracuje se školami všech stupňů, připravuje a organizuje vzdělávací a zážitkové aktivity, které školám i dalším skupinám umožňují blíže poznávat památky, ale také archeologii a každodenní život minulosti. Výsledky své práce pak metodické centrum pro vzdělávání přímo využívá v sedmi edukačních centrech NPÚ v různých částech republiky www.pamatkynasbavi.cz/Czech/Edukacni-centra/. Pro oblast vzdělávání centrum koordinuje a konzultuje žádosti o dotace a zpracovává podklady pro akreditaci vzdělávacích programů.

Svou činnost v roce 2015 zahájilo velmi aktivně sérií programů (nazvanými např. Kovářská krása, Cesta do středověku či Písařská dílna) připravených k výstavě Hrady a zámky objevované a opěvované v Jízdárně Pražského hradu. V průběhu celého roku bude centrum svou činnost a její výsledky představovat na několika místech republiky (České Budějovice, Praha, Hradec nad Moravicí, Bečov, Telč, Kroměříž) za pomoci putovní výstavy a ve dnech 24.–26. září na evropské úrovni za účasti předních evropských odborníků na mezinárodní konferenci uspořádané v Telči.

Nová metodická centra se otevírají přesně rok po zahájení činnosti prvního z nich – metodického centra průmyslového dědictví v Ostravě. To se zabývá průzkumem, systematickou dokumentací a vyhodnocením historie průmyslových oborů, jako je hornictví, hutnictví, energetika, železniční síť a textilní průmysl, které měly klíčový význam v procesu industrializace. Úkolem pracovníků centra je také celkově koordinovat průzkumy tohoto segmentu kulturního dědictví a usilovat o sjednocení terminologie. Vedle toho centrum konzultuje možnosti a postupy obnovy a využití industriálních památek. V první fázi svého fungování se metodické centrum zaměřuje hlavně na železnice (např. Olomouc–Děčín, Brno – Česká Třebová, Brno–Znojmo), textilní průmysl v Brně, uhelné hornictví Severočeského revíru, vodní cesty a tepelnou energetiku, do budoucna se chce věnovat vodohospodářství, vodním cestám nebo energetice.

Výsledky výzkumů prezentuje formou přednášek, ale hned v prvním roce jeho působení byly také vydány tři stěžejní publikace:Kulturní dědictví Vítkovických železárenwww.npu.cz/eshop/kulturni-dedictvi-textilniho-prumyslu-frydku-mistku/a Kulturní dědictví brněnského vlnařského průmyslu, které vyšlo také v anglické mutaci pod názvem The Cultural Heritage of the Brno Textile Industry. Více o činnosti centra bude k dispozici na webové stránce http://www.npu.cz/uop-os/metodicke-centrum-prumysloveho-dedictvi/, dosavadní publikační a přednáškovou činnost naleznete v příloze.

 

Všechna metodická centra jsou výsledkem restrukturalizace NPÚ, ke které došlo 1. ledna 2013 a jež pro NPÚ znamená možnost hlouběji se věnovat specifickým segmentům památkové péče. Výběr pracovišť, v nichž vznikají metodická centra, vychází buď z jejich dlouhodobé odborné profilace, jako je tomu v případě Ostravy, nebo z jasných předpokladů: v Kroměříži jsou jedny z nejcennějších historických zahrad na našem území, Brno je pak Mekkou moderní architektury Československé republiky. Do budoucna zvažuje Národní památkový ústav zřídit i metodické centrum terénní archeologie v Praze.

 

Národní památkový ústavje největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména pak zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů v oblasti státní památkové péče. Poskytuje např. odborné podklady pro rozhodnutí výkonných orgánů, metodicky působí na sjednocení přístupů v oblasti záchrany a rozvíjení hodnot památkového fondu na území ČR a vede jeho soupis. Aktivně zasahuje do procesu prohlašování jednotlivých věcí, objektů i území kulturními památkami ČR a zajišťuje v rámci svých možností jejich dokumentaci. V oblasti výkonu odborné složky památkové péče disponuje sítí 14 územních odborných pracovišť se sídlem v každém kraji. Jakožto vědecké pracoviště aktuálně pracuje na 29 projektech s příspěvkem z evropských grantů a 36 vědeckých projektech s příspěvkem od institucí České republiky. Věnuje se odborným školením v oblasti památkové péče. Ročně vydá zhruba 50 publikací. Odborné možnosti a znalosti zúročuje také v péči o více než 100 nemovitých kulturních památek, o něž se z pověření státu stará a které zpřístupňuje veřejnosti.

Vedle své role odborné složky v procesu památkové péče Národní památkový ústav spravuje více než sto nemovitých památek – hrady a zámky, významné klášterní areály (Plasy, Kladruby u Stříbra, Sázava, Zlatá Koruna nebo Doksany), památky lidové architektury (Hamousův statek ve Zbečně, skanzeny Zubrnice, Vysočina a Příkazy) i technické památky 19. a 20. století (Důl Michal v Ostravě), z nichž většina je přístupnáveřejnosti. Pečuje také o přibližně tři čtvrtě milionu sbírkových předmětů a též o historické zahrady a parky, typické součásti zámeckých i hradních areálů.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist