Bolestné, nebo procento? Zajímavá analýza dvou forem úrazového pojištění

10.říjen 2013

V České republice je v souvislosti s úrazovým pojištěním velmi rozšířené a oblíbené takzvané bolestné, respektive pojistné plnění formou denního odškodného, případně procentempojistné částky. Analytik finančně poradenské společnosti DataLife Radomír Svoboda srovnává tyto dvě varianty pojistného plnění a radí, jak správně stanovit pojistnou částku. Na modelovém případu také ukazuje rozdíl mezi dvěma formami pojištění.

 

Pojistěte se alespoň 3,5 násobek svého příjmu

Konkrétní srovnání toho, co je pro klienta výhodnější, vyžaduje hloubkovou analýzu pojistných podmínek, sazeb a oceňovacích tabulek jak v rámci jedné pojišťovny, takrámci našeho pojistného trhu vůbec.Obecně se ale říci, že na pojistném trhu v České republice jsou přibližně srovnatelná pojistná plnění % z pojistné částky 100 000 a denního odškodnéhokarenční dobou 7 dnů ve výši 200 – 250 /den dle rizikovosti klienta. Proto doporučuji stanovit pojistnou částku pro tělesné poškození úrazem jako minimálně 3,5 násobek hrubého měsíčního příjmu klienta. Výši denního pojistného je vhodné nastavit minimálně jako rozdíl čisté mzdy a nemocenské dávky/30.

 

Modelový příklad pro dvě formy pojistného plnění

Muž (30 let), učitel bez registrované sportovní činnosti (1. riziková skupina), utrpěl pádem z kola úrazmnohačetnými poraněními. Tabulka ukazuje praktické srovnání při nastavení výše pojistných částek pro tělesné poškození úrazem (TPÚ) 100 000,- a denního odškodného (DO) 200,- /den. Měsíční pojistné za riziko shodně 130,- .

Stanovená úrazová diagnóza

TPÚ

DO

Pohmoždění hlavy bez otřesu mozku

2 %

Max. 14 dnů

Zlomenina nosní přepážky

3 %

Max. 21 dnů

Zlomenina zápěstí úplná

20 %

Max. 105 dnů

Zlomenina kloubní chrupavky

14 %

Max. 84 dnů

Reálné pojistné plnění

39 000

Max. 21 000

Cena za zajištění těchto rizik rosterizikovostí povolání, případněvýkonem registrované sportovní činnosti. Při je pojištěný zařazen do vyšší rizikové skupiny nebo popřípadě i s ohledem na zdravotní stav pojištěného (předchozí úrazy atd.).

 

Forma plnění procentem ze sjednané částky

tomto případě pojistitel poskytne plnění pro jednotlivá poškození dle oceňovací tabulky, a to pevným procentem ze sjednané pojistné částky (s výjimkou několika poškození, která jsou hodnocena procentním rozpětím). Procentní hodnocení je stanoveno na základě průměrné doby léčení včetně nezbytné rehabilitace. Výplata pojistného plnění proběhne mnohdy dříve, než skončí doba nezbytného léčení. V obou případech určuje pojistitel výši plnění na základě písemné zprávy lékaře. Zprávu lékaře si pak může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotní dokumentace pojištěného nebo jeho vlastním posudkovým lékařem. Nespornou výhodou pojistného plnění procentním dílempojistné částky na rozdíl od pojistného plnění formou denního odškodného je to, že pokud jediný úraz způsobí několik poškození různého charakteru nebo na různých částech těla, stanoví pojistitel výši pojistného plnění součtem procent za jednotlivá poškození, nejvýše však 100 %. Naproti tomu výplata pojistného plnění formou denního odškodného je limitována pouze nejvýše hodnoceným tělesným poškozením a s ním spojenou maximální dobou nezbytného léčení.

 

Forma denního odškodného

Úrazové pojištění je srovnatelnépojištěním denního odškodného za dobu nezbytného léčení následků úrazu.Pojistitel poskytne pojistné plnění formou denního odškodného jako součin sjednané pojistné částky a skutečného počtu dnů léčení. Nejvýše však počtu dnů daného oceňovací tabulkou pro příslušné poškození. Přesáhne-li léčba karenční dobu (zpravidla 7 dnů) sjednanoupojistné smlouvě, vyplácí pojistitel plnění zpětně od 1. dne. Čekací lhůta obvykle odpadá, pojištěný je zajištěn proti sjednanému riziku od počátku pojištění. Stále více pojišťoven nabízí i k tomuto pojištění progresivní plnění, kdy výše denního odškodného rostedélkou nezbytného léčení úrazu. Je-li pojištěnému způsobeno několik tělesných poškození různého charakteru či na různých částech těla naráz nebo je-li několik poškození způsobených jedním úrazem na jedné části těla léčeno stejným způsobem, plní pojistitel pouze za nejvýše hodnocené tělesné poškození. Pojistné plnění vyplatí pojišťovnapo ukončení doby nezbytného léčení, u některých pojišťoven může pojištěný požádat o přiměřenou zálohu na pojistné plnění.

 

Radomír Svoboda

O autorovi:

Radomír Svoboda

Produkt manager a analytik ve finančně-poradenské společnosti DataLife s.r.o.

V oboru finančnictví a pojišťovnictví pracuje již 20 let a ve společnosti DataLife od roku 2011. Dříve působil na obchodně-manažerských pozicích v České pojišťovně, a.s., Komerční pojišťovně, a.s. a Kooperativě pojišťovně, a.s.

Specializuje se na segment pojištění osob a investiční poradenství.

předchozí článek Všechny články další článek

TOPlist